Serveis


Els nostres serveis es centren, principalment, en el Dret de Família
Ens avala una llarga experiència obtinguda durant més de 20 anys d'exercici professional i nombrosos procediments tramitats

Especialitats

Davant d'una ruptura de parella s'han d'establir les mesures reguladores de la separació que, atenent el cas concret, poden versar sobre:

- Potestat parental dels fills menors d'edat (pàtria potestat)
- Guarda i custòdia dels fills menors d'edat 
- Règim d'estàncies i comunicacions dels fills menors amb els progenitors i, si és el cas, amb altres familiars 
- Contribució als aliments dels fills pels progenitors 
- Atribució de l'ús de l'habitatge familiar i el seu aixovar 
- Prestació compensatòria
- Compensació econòmica por raó del treball
- Liquidació del règim econòmic matrimonial i divisió dels béns comuns 

Els esmentats processos de ruptura de parella poden tramitar-se mitjançant un procediment de mutu acord que és, en principi, la forma més aconsellable i beneficiosa per a tots els interessats, on les parts són les que acordaran les mesures que regiran la seva separació, plasmant-ho en un conveni regulador; o mitjançant un procediment contenciós, on serà l'autoritat judicial qui determinarà les mesures reguladores de la separació

Depenent de la urgència i les necessitats del cas concret, poden sol·licitar-se mesures provisionals abans o al mateix temps que el procediment principal

Les mesures establertes en un procediment (potestat parental, guarda i custòdia, règim d'estades i comunicacions, contribució als aliments, ús de l'habitatge familiar, etc.) poden modificar-se mitjançant resolució judicial posterior si varien substancialment les circumstàncies tingudes en compte en el moment d'acordar-les.

La modificació de les mesures també poden tramitar-se mitjançant un procediment de mutu acord o contenciós.

Procediments d’execució de resolucions fermes i execució provisional de resolucions no fermes pel cas d’incompliment de les mesures establertes a les resolucions judicials (impagament de pensió d’aliments, etc.)
Execució de resolucions estrangeres

Procediments per resoldre els desacords en l’exercici de la potestat parental per part dels progenitors en relació a fets importants sobre la cura dels fills i l’administració del seu patrimoni

servicios

Oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors (desemparament, acolliment, etc.)

Accions de reclamació i impugnació de la paternitat i la filiació que poden exercir-se pel pare, mare, fill (per sí mateix o mitjançant el seu representant legal) o, si és el cas, pels seus descendents o hereus

Processos per a la protecció de persones que tenen limitada la seva capacitat d’obrar

Assessorament en la redacció d’acords en previsió de la ruptura de la parella i el cessament de la convivència

Mobirise
Adreça

Casanova, 54, 7 C 
08011 Barcelona

Contacte

Email: gargallocruz@icab.cat 
Tel: +34 93 2158302
Fax: +34 93 4873683

Website was made with Mobirise